Gdy elektron absorbuje energię z światła (fotony) lub ciepła (fony), otrzymuje on tą samą ilość energii. Jednak przejście jest dozwolone tylko między dyskretnymi poziomami energii, takimi jak te dwa przedstawione powyżej.

Prowadzi to do powstawania linii emisji i linii absorpcyjnych.Gdy elektron jest podekscytowany z niższego do wyższego poziomu energii, nie pozostanie na zawsze. Elektron w stanie podekscytowanym może rozpadać się do stanu niższego, który nie jest zajęty, zgodnie z określoną stałą czasową charakteryzującą to przejście.

Kiedy laseroterapia okazuje się skuteczna?

Kiedy taki elektron rozpada się bez wpływu zewnętrznego, emitowanie fotonu, nazywanego „emisją spontaniczną”. Faza związana z emitowanym fotonem jest przypadkowa. Materiał z wieloma atomami w takim stanie wzbudzenia może więc powodować bardzo spektralnie ograniczone promieniowanie (o jednej długości fali światła), ale poszczególne fotony nie miałyby wspólnego związku fazowego i emitowałyby w przypadkowych kierunkach. Jest to mechanizm fluorescencji i emisji termicznej.

Zespół techników laseroterapii

Takie przejście do wyższego stanu nazywane jest pochłanianiem i niszczy przypadkowy foton (energia fotonu wpada do zasilania zwiększonej energii stanu wyższego). Przejście od wyższego do niższego stanu energii powoduje jednak powstanie dodatkowego fotonu; jest to proces stymulowanej emisji. Nośnik zysku znajduje się w stanie wzbudzonym przez zewnętrzne źródło energii. W większości laserów ośrodek ten składa się z populacji atomów, które zostały wzbudzone w taki stan za pomocą zewnętrznego źródła światła lub pola elektrycznego dostarczającego atomom energii do pochłaniania i przekształcania w stan wzbudzony.

Laseroterapia – jak długo utrzymują się efekty?

Zewnętrzne pole elektromagnetyczne o częstotliwości związanej z przejściem może wpływać na kwantowy stan mechaniczny atomu. W miarę jak elektron w atomie dokonuje przejścia pomiędzy dwoma stacjonarnymi stanami (żaden z nich nie wykazuje pola dipolowego), elektron ten przechodzi w stan przejściowy jaki posiada pole dipolowe i który działa jak mały dipol elektryczny, oraz dipol ten oscyluje z charakterystyczną częstotliwością.

Zabiegom laseroterapii poddasz się w gabinecie Esteti Center: https://esteticenter.com/laseroterapia/

W odpowiedzi na zewnętrzne pole elektryczne przy tej częstotliwości znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo przedostania się atomu do tego stanu przejściowego. W ten sposób szybkość przejścia między dwoma stacjonarnymi stanami zwiększa się ponad poziom emisji spontanicznej.

Na czym polega laseroterapia ?

Pożywka zyskująca lasera jest zazwyczaj materiałem o kontrolowanej czystości, wielkości, stężeniu i kształcie, który wzmacnia wiązkę przez opisany powyżej proces stymulowanej emisji. Materiał ten może być w dowolnym stanie: gazowym, ciekłym, stałym lub plazmowym. Medium zysku absorbuje energię pompy, która podnosi niektóre elektrony w stanach kwantowych o wyższej energii („wzbudzonej”). Cząsteczki mogą oddziaływać na światło poprzez pochłanianie lub emitowanie fotonów.

Emisja może być spontaniczna lub stymulowana. W tym drugim przypadku foton emitowany jest w tym samym kierunku, co światło, które mija. Gdy liczba cząstek stałych w jednym stanie pobudzenia przewyższa liczbę cząstek w stanie niższym energetycznie, uzyskuje się inwersję populacji i ilość stymulowanej emisji spowodowanej przechodzącym światłem jest większa niż ilość absorpcji. Stąd światło jest wzmocnione. Sam w sobie to wzmacniacz optyczny. Po umieszczeniu wzmacniacza optycznego wewnątrz rezonansowej komory optycznej uzyskuje się oscylator laserowy.